Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

5x5

Oturgyç 5x5 oturgyç adaty dizaýn taslamasy bolup, çäklendirme kynçylyk hökmünde ykrar edilýär. Oturgyjyň oturgyjy we arkasy ksilitden ýasalan, şekillendirmek gaty kyn. Ksilit ýeriň aşagyndan 300 metr tapylyp bilinýän we kömür bilen birleşdirilen çig maldyr. Häzirki wagtda çig malyň köp bölegi zyňylýar. Daşky gurşaw nukdaýnazaryndan bu material ýer ýüzünde galyndylar döredýär. Şonuň üçin oturgyç dizaýny baradaky pikir gaty öjükdiriji we kyn ýalydy.

Taslamanyň ady : 5x5, Dizaýnerleriň ady : Barbara Princic, Müşderiniň ady : Sijaj Hrastnik.

5x5 Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.