Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

XX265

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe Plastiki şkaf dizaýny, logotip we wizual illýuziýa üçin ekranyň aşagynda galan dokumasy we ýalpyldawuk görnüşi bolan adaty modellerden tapawutlanýar. BMS önümçilik usulyna baglylykda model dizaýn duýgusy bilen bir hatarda gaty tygşytly. Stoluň ýokarky stend dizaýny, hrom effekt çyzgysy arkaly tomaşaçylara yzygiderli akýan görnüşe eýe. Şeýlelik bilen, kabinetiň dizaýny we stend dizaýny biri-birini doldurýar.

Taslamanyň ady : XX265, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

XX265 Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.