Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Jemgyýetçilik Şäher Sungat Mebelleri

Eye of Ra'

Jemgyýetçilik Şäher Sungat Mebelleri Bu dizaýnyň islegi, gadymy Müsür taryhyny futuristik dizaýn usulyýeti bilen birleşdirmek. Müsüriň iň ajaýyp dini guralynyň göçme mebelleriň suwuk görnüşine göçme manyda terjimesi, haýsydyr bir şekil ýa-da dizaýn teklip edilmeýän akym stiliniň aýratynlyklaryny alýar. Göz, Taňry Ra neslinde erkek we aýal kärdeşlerini aňladýar. Şonuň üçin köçe mebelleri erkekligi we güýji alamatlandyrýan berk dizaýnda hödürlenýär, egri görnüşi aýal-gyzlygy we nepisligi görkezýär.

Taslamanyň ady : Eye of Ra', Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines , Dalia Sadany Creations.

Eye of Ra' Jemgyýetçilik Şäher Sungat Mebelleri

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.