Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýokary Derejeli Telewizor

La Torre

Ýokary Derejeli Telewizor Bu dizaýnda ekrany saklaýan öň gapak ýok. Telewizor, ekran paneliniň aňyrsynda gizlenen arka şkaf tarapyndan saklanýar. Ekrany gurşap alýan eloxal inçe bezeg diňe kosmetiki illuziýa üçin ulanylýar. Şol sebäpleriň hemmesinde adaty telewizor görnüşinden tapawutlylykda diňe agalyk ediji element görkezilýär. Eýfel diňi La Torre üçin ylham çeşmesidir. Bu ikisiniň esasy meňzeşlikleriniň käbiri öz döwrüniň reformaçysy bolmak we şol bir tarapdan garamak.

Taslamanyň ady : La Torre, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : .

La Torre Ýokary Derejeli Telewizor

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.