Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

XX240 BMS SNB LED TV

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe XX240 LED teleserialynda iň amatly orta ölçegden iň ýokary segmentli uly göwrümli telewizorlara çenli birnäçe wariant hödürleýän 32 ", 39", 40 ", 42", 47 ", 50" seriýalary bar. Ekranyň dizaýny önümçilik kompaniýasyna hem degişlidir we BMS usulyýeti bilen gurnalan. Ekran metal ýokary hilli boýag bilen boýalýar, sebäbi dizaýn bezeg meýdanyny açyk galdyrýar we diňe arka gapagyň diwar galyňlygy bilen çarçuwalaýar. Şonuň üçin telewizor diňe inçe çarçuwa we aşaky yşyklandyrylan logo meýdany bilen örtülen ýaly.

Taslamanyň ady : XX240 BMS SNB LED TV, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

XX240 BMS SNB LED TV Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.