Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
42 "bms Led Tv

Agile

42 "bms Led Tv “AGILE LED” telewizory, dar bezeg ulanyp, ekranda şekili has-da artdyrmak we telewizoryň tendensiýasyny näzik görnüş bilen ele almak üçin döredildi. Ekranyň töweregindäki inçe araçäkdäki ýitilik, dürli şöhlelenmeleri we ýagtylygyň ýagtylygyny üpjün edýär, bu bolsa dizaýnyň ýeňilligine sebäp bolýar. Bu, telewizoryň dizaýnyna hem täsir edýär. Ateoldaş-plastmassa aýaklary we ýarym dury aýak boýnly metaldan ýasalan ýüzler telewizor bilen şol bir maksat bilen amala aşyrylýar. AGILE-iň özleşdirme bölegi reňkdäki aç-açan linzalardyr.

Taslamanyň ady : Agile, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : .

Agile 42 "bms Led Tv

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.