Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
47 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Telewizor

Triump

47 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Telewizor Sleumşaklyk, arassa gyralar duýgularyny oýandyrýan konstruktiwistik çemeleşmeler biziň ylhamlarymyz boldy. Dizaýner, tomaşaçylaryň şadyýan we wizual duýgularyny aýna, list metal, hrom örtülen ýüzler we ak ýagtylyk ýaly dürli materiallar bilen döredilen illýuziýalar bilen iýmitlendirmek isledi.

Taslamanyň ady : Triump, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : .

Triump 47 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Telewizor

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.