Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Softumşak We Gaty Gar Üçin Konki

Snowskate

Softumşak We Gaty Gar Üçin Konki Asyl Gar konkisi bu ýerde düýbünden täze we işleýän dizaýnda - gaty agaç mahoganynda we poslamaýan polatdan ýasalanlar bilen hödürlenýär. Bir artykmaçlygy, dabany bolan adaty deri aýakgaplary ulanyp bolýar we şonuň üçin ýörite aýakgaplara isleg ýok. Tigir bilen meşgullanmagyň açary, aňsat galstuk usulydyr, sebäbi konkiniň inine we beýikligine gowy kombinasiýa bilen dizaýn we gurluşyk optimallaşdyrylýar. Anotherene bir aýgytlaýjy faktor, gaty ýa-da gaty garda dolandyryş konkisini optimallaşdyrýan ylgawçylaryň giňligi. Ylgaýanlar poslamaýan polatdan ýasalan we nurbatlar bilen enjamlaşdyrylan.

Taslamanyň ady : Snowskate, Dizaýnerleriň ady : KT Architects, Müşderiniň ady : Arkitektavirki Kári Thomsen ark.MAA.

Snowskate Softumşak We Gaty Gar Üçin Konki

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.