Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş Gurluşy Yşyklandyryşyň

Tensegrity Space Frame

Yşyklandyryş Gurluşy Yşyklandyryşyň “Tensegrity” kosmos çarçuwasy çyrasy, diňe ýagtylyk çeşmesini we elektrik simini ulanyp, ýagtylyk enjamyny öndürmek üçin “RBFuller” -iň “Has az zat” ýörelgesinden peýdalanýar. Dartgynlylyk, diňe gurluş logikasy bilen kesgitlenen üznüksiz görünýän ýagtylyk meýdanyny öndürmek üçin gysyşda we dartgynlykda özara işleýän gurluş serişdesine öwrülýär. Onuň göwrümliligi we önümçilik tygşytlylygy tükeniksiz konfigurasiýa önümi bilen gürleşýär, onuň ýagty görnüşi biziň döwrümiziň paradigmasyny tassyklaýan ýönekeýlik bilen agyrlyk güýjüniň çekilmegine ajaýyp garşylyk görkezýär: Az ulanylanda has köp gazanmak.

Taslamanyň ady : Tensegrity Space Frame, Dizaýnerleriň ady : Michal Maciej Bartosik, Müşderiniň ady : Michal Maciej Bartosik.

Tensegrity Space Frame Yşyklandyryş Gurluşy Yşyklandyryşyň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.