Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Monjuk

Extravaganza

Monjuk XVI we XVII asyryň köp owadan suratlarynda görüp boljak gadymy boýn bezegleri bilen ylhamlanan ajaýyp kolýer. Döwrebap we döwrebap dizaýn bilen häsiýetlendirilip, ony döwrebap we döwrebap etmäge synanyşýan adaty ruff stilini ýönekeýleşdirýär. Gara ýa-da ak reňkleri ulanyp, geýenlere nepislik berýän çylşyrymly täsir, häzirki zaman we arassa dizaýn bilen köp sanly kombinasiýalary üpjün edýär. Bir bölek monjuk, çeýe we ýeňil. Gymmat däl material, ýöne ýokary moda täsirli dizaýn bilen bu kolleýeri diňe bir gymmat bahaly daş däl, eýsem täze beden bezegi edýär.

Dizaýn Wakalarynyň Programmasy

Russian Design Pavilion

Dizaýn Wakalarynyň Programmasy sergiler, dizaýn bäsleşikleri, ussahanalar, rus dizaýnçylaryny we markalaryny daşary ýurtlara çykarmagy maksat edinýän bilim dizaýn maslahat beriş we neşir taslamalary. Biziň alyp barýan işlerimiz rus dilinde gürleýän dizaýnerleri halkara taslamalary arkaly bilimlerini we başarnyklaryny kämilleşdirmäge höweslendirýär we dizaýn jemgyýetindäki roluna, önümlerini nädip mahabatlandyrmaly we bäsdeşlige öwürmäge we hakyky täzelikleri döretmäge kömek edýär.

Paravent

Positive and Negative

Paravent Bu bir wagtyň özünde funksiýa we gözellik bolup hyzmat edýän, medeniýet we kök alamatlary bilen ýakymly önüm. 'Oňyn we otrisatel' parawant, giňişlige çykmaýan ýa-da bozmaýan şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi üçin sazlanylýan we ykjam päsgelçilik hökmünde çykyş edýär. Yslam äheňi, Corian / Resin materialyndan aýrylan we aýat ýaly krujka ýaly täsir edýär. “Yin yangang” -a meňzeş ýaly, erbet taraplarda elmydama azajyk gowy we hemişe gowy tarapda azajyk erbetlik bar. Gün “Pozitiw we otrisatel” batanda, hakykatdanam onuň şöhle saçýan pursady we geometrik kölegeler otagy reňkleýär.

Kokteýl Bar

Gamsei

Kokteýl Bar “Gamsei” 2013-nji ýylda açylanda, giper-lokalizm şol wagta çenli esasan azyk meýdançasy bilen çäklenýän tejribe ugry bilen tanyşdyryldy. Gamseýde kokteýller üçin ingredientler ýabany ot-iým ýa-da ýerli artezian daýhanlary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýär. Içki çyzgy, bu pelsepäniň aýdyň dowamydyr. Kokteýller ýaly, Buero Wagner hem ähli materiallary ýerli satyn aldy we ýerli çözgütler öndürmek üçin ýerli öndürijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işledi. “Gamsei”, kokteýl içmek hadysasyny täze bir tejribä öwürýän doly birleşdirilen düşünje.

Deňiz Önümlerini Gaplamak Gaplamanyň

PURE

Deňiz Önümlerini Gaplamak Gaplamanyň Bu täze önümiň düşünjesi "Mugt". Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, adatdan daşary rahat dizaýny döretdik. Adatça gaplanan deňiz önümleri garaňky we bulaşyk gaplar üçin dizaýnymyz islendik optiki balastdan "Mugt". Beýleki tarapdan, bu aralyk allergiýa we iýmitlere duýgur adamlar üçinem. Şeýlelik bilen bilkastlaýyn bir hili lukmançylyk ýaly bolup görünýär. Satuw 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda başlandy we diýseň üstünlikli. Bölek satuw işiniň täsiri: Gowy we gowy pikirlenýän düşünje üçin köp wagt garaşdyk. Müşderi muny gowy görer.