Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Nahar Saçagy

Chromosome X

Nahar Saçagy Ok düzülişinde özara täsirleşýän sekiz adama oturgyç bermek üçin niýetlenen nahar stoly. Topokarky abstrakt X bolup, çuň çyzyk bilen tapawutlandyrylan iki dürli bölekden ýasalýar, şol bir abstrakt X esasy gurluşy bilen polda şöhlelenýär. Ak gurluş, aňsat ýygnamak we daşamak üçin üç dürli bölekden ýasalýar. Mundan başga-da, tertipsiz şekilli ýokarsyna has köp üns bermek bilen aşaky bölegini ýeňilleşdirmek üçin ýokarky we ak reňkli şkafyň tapawudy saýlandy, şeýlelik bilen ulanyjylaryň dürli gatnaşygy üçin yşarat etdi.

Taslamanyň ady : Chromosome X, Dizaýnerleriň ady : Helen Brasinika, Müşderiniň ady : BllendDesignOffice.

Chromosome X Nahar Saçagy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.