Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Web Sahypasynyň Dizaýny

Trionn Design

Web Sahypasynyň Dizaýny Ak kanwas gurmak üçin iň oňat fon bilen üpjün edýär. Şekerli süýji reňk kombinasiýasy tomaşaçyda özüne çekýän ajaýyp elementi üpjün edýär. Serif we sans serif şriftleriniň we agramynyň we reňkleriniň utgaşmasy tomaşaçylary has giňişleýin öwrenmäge höweslendirýän agyr garyşyk döredýär. “Responsive” bilen HTML5 Parallax animasiýa web sahypasy, öz işgärlerimiziň wektor nyşanlary dizaýny bar. ajaýyp Dizaýn, ajaýyp we ýylmanak animasiýalar bilen açyk reňkli ..

Taslamanyň ady : Trionn Design, Dizaýnerleriň ady : Sunny Rathod, Müşderiniň ady : TRIONN DESIGN.

Trionn Design Web Sahypasynyň Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.