Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wizual Şahsyýet

Le Coffret - Chambres D'Hôtes

Wizual Şahsyýet Le Coffret, Valle d'Aostanyň jümmüşinde özüne çekiji dizaýn düşegi we ertirlik. Taslama hakyky stil babatynda göz öňünde tutulypdyr: şonuň üçin daş diwarlar, agaç şöhleler we gadymy mebel. Adamyň asmana göterilmegi pikirinden başlap, B & B-iň ýerleşýän dagyny görkezýän üçburçlugyň üstünde asmany alamatlandyrýan tegelek. Jülgäniň keltikleriniň gelip çykyşyny ýada salmak üçin häzirki zaman wersiýasynda täzeden seredilen “Onciale” şrifti, deňagramlylygy aňsatlaşdyrýar we gözüni özüne çekýän nyşany almak üçin güýçli we möhüm nyşany goldaýar.

Taslamanyň ady : Le Coffret - Chambres D'Hôtes, Dizaýnerleriň ady : Laura Ferrario, Müşderiniň ady : Ferrariodesign.

Le Coffret - Chambres D'Hôtes Wizual Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.