Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Habar Kartasy

Standing Message Card “Post Animal”

Habar Kartasy Haýwan kagyz senetleri toplumyna möhüm habarlaryňyzy bermäge rugsat beriň. Habaryňyzy bedeniňize ýazyň, soňra konwertiň içindäki beýleki bölekler bilen bilelikde iberiň. Alyjynyň bilelikde ýygnanyp we görkezip bilýän gyzykly habar kartasy. Alty dürli haýwan bar: ördek, doňuz, zebra, pingwin, irairaf we keýik. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar.

Taslamanyň ady : Standing Message Card “Post Animal”, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : good morning inc..

Standing Message Card “Post Animal” Habar Kartasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.