Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Magazineurnal

Going/Coming

Magazineurnal Gidiş we gelmek ideýasyna esaslanyp, bu tagta magazineurnaly iki bölege bölünýär: Gitmek / Gelmek. Gitmek opeewropanyň şäherleri, syýahat tejribeleri we daşary ýurda gitmek üçin maslahatlar hakda. Her neşirde meşhurlaryň pasportyny öz içine alýar. "Syýahatçylar respublikasynyň" pasportynda şol adam we söhbetdeşlik barada şahsy maglumatlar bar. Gelmek, syýahatyň iň gowusy öýe gaýdyp barmak diýen pikir bilen baglanyşykly. Öý bezegi, nahar bişirmek, maşgalamyz bilen baglanyşykly işler we öýümizi has gowy lezzet almak üçin makalalar hakda gürrüň edilýär.

Taslamanyň ady : Going/Coming, Dizaýnerleriň ady : Catarina Jordão, Müşderiniň ady : .

Going/Coming Magazineurnal

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.