Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

2013 goo Calendar “MONTH & DAY”

Senenama Porto saýty üçin döredilen we öndürilen özboluşly we oýnawaç mahabat senenamasy kagyz dokumalaryny berkitýär we işlemäge mümkinçilik berýär. Bu 2013-nji ýyldaky neşir bir ýyllyk meýilnamalarda we gündelik meýilnamalarda ýazmak üçin giňişlik bilen bir senenama we tertip guramaçysydyr. Senenama üçin galyň hilli kagyz we meýilnamany gurnaýjy üçin bellikleri ýazmak üçin dogry arzan kagyz, üns bilen saýlandy we döredilen kontrast senenama dizaýnynyň bir bölegine laýyk gelýär. Doldurma tertibini gurnaýjynyň goşan aýratynlygy, ulanyjy üçin amatly stol senenamasy hökmünde ajaýyp edýär.

Taslamanyň ady : 2013 goo Calendar “MONTH & DAY”, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : good morning inc..

2013 goo Calendar “MONTH & DAY” Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.