Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat Programmasy

Dominus plus

Sagat Programmasy “Dominus plus” wagty asyl görnüşde beýan edýär. Domino böleklerindäki nokatlar ýaly üç nokat nokady görkezýär: sagat, onlarça minut we minut. Günüň wagtyny nokatlaryň reňkinden okap bolýar: AM üçin ýaşyl; premýer-ministr üçin sary. Programmada taýmer, jaň sagady we wagt bar. Functionshli funksiýalar aýratyn burç nokatlaryna degip bolýar. Onda 21-nji asyryň ýüz keşbini görkezýän özboluşly we çeper dizaýn bar. “Apple” göçme enjamlar bilen ajaýyp simbiozda döredildi. Ony işletmek üçin diňe birnäçe zerur sözler bilen ýönekeý interfeýs bar.

Taslamanyň ady : Dominus plus, Dizaýnerleriň ady : Albert Salamon, Müşderiniň ady : .

Dominus plus Sagat Programmasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.