Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kompostable Gaplamak

cellulose net tube

Kompostable Gaplamak Germanyuwaş ummanda Germaniýanyň ululygyndaky zibil süýşýär. Biodegrirlenip bilinýän gaplamalary ulanmak diňe bir gazylyp alynýan baýlyklaryň zaýalanmagyny çäklendirmän, eýsem biodegrirlenip bilýän maddalaryň üpjünçilik zynjyryna girmegine hem mümkinçilik berýär. “Verpackungszentrum Graz” öý tokaýlarynyň daralmagyndan kompostable Modal sellýuloza süýümlerini ulanyp, turba torlaryny ösdürip, bu ugurda üstünlikli ädim ätdi. Torlar ilkinji gezek 2012-nji ýylyň dekabrynda Rewe Awstriýadaky supermarketleriň tekjelerinde peýda boldy. 10 tonna plastmassany diňe organiki kartoşka, sogan we sitrus miweleriniň gaplamasyny üýtgetmek arkaly halas edip bolýar.

Taslamanyň ady : cellulose net tube , Dizaýnerleriň ady : Verpackungszentrum Graz, Müşderiniň ady : Verpackungszentrum Graz, Susanne Meininger e.U..

cellulose net tube  Kompostable Gaplamak

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.