Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

1x3

Kofe Stoly 1x3 burr bulgurlaryny biri-birine baglamakdan ylham alýar. Ikisem - mebel bölegi we beýni tizeri. Partshli bölekler hiç hili gural gerek bolmazdan bilelikde galar. Özara baglanyşyk ýörelgesi diňe gaty çalt ýygnamak prosesini berýän we ýeriň ýygy-ýygydan üýtgemegi üçin 1x3 laýyk hereketleri öz içine alýar. Kynçylyk derejesi çaltlyga däl-de, esasan giňişlik görüşine baglydyr. Ulanyjynyň kömegine mätäç bolan ýagdaýynda görkezmeler berilýär. Ady - 1x3 agaç gurluşyň logikasyny görkezýän matematiki aňlatma - bir element görnüşi, üç bölegi.

Taslamanyň ady : 1x3, Dizaýnerleriň ady : Petar Zaharinov, Müşderiniň ady : PRAKTRIK.

1x3 Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.