Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Simsiz Gürleýji

Saxound

Simsiz Gürleýji Saksound dünýädäki öňdebaryjy spikerleriň käbiri tarapyndan ylhamlanan özboluşly düşünje. Bu, birnäçe ýyl mundan ozal öz innowasiýalarymyzyň garyndysy bilen döredilen iň oňat innowasiýanyň birleşmegi bolup, ony täze bir tejribe edýär. adamlar. Saksoundyň esasy elementleri silindr şekilli we ýüplük gurnama bolup durýar. Sakoundyň ölçegleri 13 santimetr diametri we 9,5 santimetr beýikligi bolan bir ykjam diskden ylham alýar, bir eli bilen süýşürip bolýar. Iki sany 1-den ybarat “Twitter, iki 2” orta sürüjisi we şeýle kiçijik forma faktoryna düzülen bas radiator.

Taslamanyň ady : Saxound, Dizaýnerleriň ady : Syed Tajudeen Abdul Rahman, Müşderiniň ady : Design Under Garage.

Saxound Simsiz Gürleýji

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.