Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Fotosurat

Decor

Fotosurat Model binada, özümiziňkini hasaplaýandygymyzy we göz öňüne getirilen ssenariýa hökmünde seredýändigimiz hakda hakykat hakda pikirler bermek isleýärin. Tebigat tarapyndan wagtal-wagtal we çalt zaýalanýan ssenariýa. Munuň aňyrsynda näme ýa-da bezeg galyplary geljek apokalypse däl-de, täze bir prosesiň döredilmegi mümkin. Görkeziş gutarandan soň bolup biläýjek başga bir surat.

Taslamanyň ady : Decor, Dizaýnerleriň ady : Johanna Mårtensson and Ida Lundén, Müşderiniň ady : Johanna Mårtensson.

Decor Fotosurat

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.