Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy

Spider Bin

Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy Öýjükli gap, gaýtadan ulanylýan materiallary sortlamak üçin ähliumumy we tygşytly çözgütdir. Öý, ofis ýa-da açyk howada açylýan gaplar topary döredilýär. Bir elementiň iki esasy bölegi bar: çarçuwa we sumka. Bir ýerden başga ýere aňsatlyk bilen göçürilýär, daşamak we saklamak üçin amatly, sebäbi ulanylmaýan wagty tekiz bolup biler. Satyn alyjylar zerurlyklaryna görä ululygyny, Örümçe gaplarynyň sanyny we sumkanyň görnüşini saýlap bilýän ýerinde möý gabyny sargyt edýärler.

Taslamanyň ady : Spider Bin, Dizaýnerleriň ady : Urte Smitaite, Müşderiniň ady : isort.

Spider Bin Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.