Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Gulakhalkalar

Blue Daisy

Köpugurly Gulakhalkalar Daýza, iki gül bilen birleşdirilen güller, içki bölüm we daşarky ýaprak bölegi. Hakyky söýgini ýa-da ahyrky baglanyşygy aňladýan ikisiniň birleşmegini alamatlandyrýar. Dizaýn, papatika gülüniň özboluşlylygy bilen garyşýar, geýýän adama Mawy daýza köp görnüşde geýmäge mümkinçilik berýär. Gül ýapraklary üçin gök sapfirleri saýlamak, umyt, isleg we söýgi üçin ylham bermekdir. Merkezi gül ýapragy üçin saýlanan sary sapfirler, geýenine şatlyk we buýsanç duýgusyny gurşap alýar, geýenine rahatlygy we ajaýyplygyny görkezmäge ynam döredýär.

Maýatnik

Eternal Union

Maýatnik Zergär dizaýnçysynyň täze karýerasyny dowam etdirmegi ýüregine düwen hünärmen taryhçy Olga atsatskaeriň “Baky bileleşik” ýönekeý, ýöne manyly görünýär. Käbirleri “Seltik” şaý-seplerine ýa-da “Herakles” düwünlerine degip bilerler. Bu eser, biri-birine bagly iki görnüşe meňzeýän bir çäksiz şekili aňladýar. Bu täsir, bölejigiň üstünde oýulan gözenege meňzeş çyzyklar arkaly döredilýär. Başgaça aýdylanda - ikisi biri ýaly birleşdirilýär, biri ikisiniň birleşmesi.

Şaý-Sepler

Ataraxia

Şaý-Sepler Taslama moda we ösen tehnologiýa bilen utgaşyp, köne got elementlerini häzirki zaman kontekstinde däp bolan potensialy ara alyp maslahatlaşyp, köne got elementlerini täze stilde edip biljek şaý-sepleri döretmegi maksat edinýär. Gotik wibleriň tomaşaçylara nähili täsir edýändigi bilen gyzyklanmak bilen, taslama dizaýn bilen geýýänleriň arasyndaky gatnaşyklary öwrenip, oýnawaç täsirleşmek arkaly özboluşly şahsy tejribe döretmäge synanyşýar. Sintetiki daşlar, aşaky eko-yz materialy hökmünde özara täsirini güýçlendirmek üçin reňklerini derä öwürmek üçin adatdan daşary tekiz ýüzlere bölünipdi.

Kolýer

Eves Weapon

Kolýer How Enäniň ýaragy 750 karat gül we ak altyndan ýasaldy. 110 göwher (20.2ct) we 62 segmentden ybarat. Olaryň hemmesiniň düýbünden başga iki görnüşi bar: Gapdal görnüşde segmentler alma şekilli, ýokarky görnüşde V görnüşli çyzyklar görünýär. Göwherleri saklaýan bahar ýük effektini döretmek üçin her segment gyrada bölünýär - göwher diňe dartgynlylyk bilen saklanýar. Bu, göwheriň ýagtylygyny, parlaklygyny aýratyn nygtaýar we göwheriň görünýän şöhlelerini hasam artdyrýar. Boýnuň ululygyna garamazdan, gaty ýeňil we düşnükli dizaýna mümkinçilik berýär.

Halka

Wishing Well

Halka Düýşünde gül bagyna baryp gören Tippi, güller bilen gurşalan arzuw guýusyna geldi. Ol ýerde guýa seredip, gijeki ýyldyzlaryň şöhlelenmesini gördi we arzuw etdi. Gijeki ýyldyzlar göwher bilen şekillendirilýär, ýakut bolsa iň çuňňur hyjuwyny, arzuwlaryny we arzuw edýän guýusynda eden umytlaryny alamatlandyrýar. Bu dizaýnda, 14K gaty altyndan ýasalan gül kesilen, altyburç ýakut dyrnagy bar. Tebigy ýapraklaryň gurluşyny görkezmek üçin kiçijik ýapraklar oýulýar. Halka zolagy tekiz ýokarsy goldaýar we içerde birneme egrelýär. Halkanyň ululyklary matematiki taýdan hasaplanmalydyr.

Sumka

Totepographic

Sumka Topografiki ylhamlanan dizaýn sumka, aňsat daşamak üçin hyzmat etmek üçin, esasanam söwda ýa-da iş bilen meşgullanýan şol iş günlerinde. Tote sumkasynyň kuwwaty dag ýalydyr we köp zady saklap ýa-da göterip biler. “Oracle” süňkü sumkanyň umumy gurluşyny, topografiki kartanyň görnüşi, edil dagyň deňsiz ýeri ýaly ýerüsti material bolup durýar.