Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepler

Poseidon

Şaý-Sepler Dizaýn şaý-seplerim duýgularymy beýan edýär. Ol meni hudo .nik, dizaýner we şahsyýet hökmünde görkezýär. Poseýdony döretmäge itergi, gorky, ejizlik we goraga mätäçlik duýanymda ömrümiň iň garaňky sagatlarynda goýuldy. Ilki bilen bu kolleksiýany öz-özüňi goramak üçin taýýarladym. Bu düşünje bu taslama boýunça pese gaçsa-da, henizem bar. Poseýdon (deňziň hudaýy we grek mifologiýasyndaky ýer titremeleriň "-er titremesi") meniň ilkinji resmi ýygyndym bolup, geýýänlere güýç we ynam duýgusyny bermek üçin niýetlenen güýçli aýallara gönükdirilendir.

Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň

odyssey

Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň Monomeriň odisseýiniň esasy pikiri, göwrümli, geometrik şekilleri nagyşly deri bilen örtmegi öz içine alýar. Bu ýerden aýdyňlygyň we ýoýulmagyň, aç-açanlygyň we gizlenmegiň özara baglanyşygy ösýär. Gehli geometrik şekiller we nagyşlar isleg boýunça birleşdirilip, dürli-dürli we goşmaçalar bilen doldurylyp bilner. Bu haýran galdyryjy, ýönekeý pikir, çalt prototip (3D çap etmek) tarapyndan hödürlenýän mümkinçiliklere doly laýyk gelýän tükeniksiz dizaýn toplumyny döretmäge mümkinçilik berýär, sebäbi her bir müşderiniň düýbünden aýratyn we üýtgeşik önüm öndürilip bilner (www.monomer. elektron dükany).

Taktil Mata

Textile Braille

Taktil Mata Senagat uniwersal quakkard dokma pikiri körler üçin terjimeçi hökmünde pikir edýär. Bu matany gowy görýän adamlar okap bilerler we gözlerini ýitirip başlaýan ýa-da görmekde kynçylyk çekýän körlere kömek etmek üçin niýetlenendir; dostlukly we umumy material bilen braýl ulgamyny öwrenmek üçin: mata. Onda elipbiý, sanlar we dyngy belgileri bar. Hiç hili reňk goşulmady. Lightagtylygy duýmazlyk prinsipi hökmünde çal ölçegdäki önüm. Sosial manyly we täjirçilik dokma önümlerinden has ýokary taslama.

Tomaşalar

Mykita Mylon, Basky

Tomaşalar “MYKITA MYLON” kolleksiýasy ajaýyp aýratyn sazlanyşy görkezýän ýeňil poliamid materialdan ýasaldy. Bu ýörite material, “Selective Laser Sintering” (SLS) usulynyň kömegi bilen gatlak bilen döredilýär. 1930-njy ýyllarda moda bolan adaty tegelek we ýumurtga görnüşli panto tomaşa görnüşini täzeden düşündirmek bilen, BASKY modeli sportda ulanmak üçin döredilen bu tomaşa kolleksiýasyna täze keşp goşýar.

Sagat

Ring Watch

Sagat “Ring Watch”, iki halkanyň peýdasyna sanlary we elleri ýok etmek arkaly adaty sagadyň iň aňsatlaşdyrylmagyny aňladýar. Bu minimalistik dizaýn, sagadyň özüne çekiji estetikasy bilen ajaýyp durmuş gurýan arassa we ýönekeý görnüşi üpjün edýär. Bu gol täji, sagady üýtgetmek üçin täsirli serişdäni üpjün edýär, gizlin elektron syýa ekrany ajaýyp kesgitleme bilen açyk reňk zolaklaryny görkezýär, netijede analog tarapyny saklaýar we batareýanyň has uzak ömrüni üpjün edýär.

Bilezik

Fred

Bilezik Bilezikleriň we baglaryň dürli görnüşleri bar: dizaýnerler, altyn, plastmassa, arzan we gymmat… ýöne owadan, hemmesi hemişe ýönekeý we diňe bilezikdir. Fred başga bir zat. Simplönekeýligi bilen bu çeňňekler köne döwürleriň asyllylygyny janlandyrýar, ýöne olar häzirki zaman. Olary ýalaňaç ellerde, ýüpek bluzkada ýa-da gara switerde geýip bolýar we geýen adama elmydama synp täsirini ýetirer. Bu bilezikler jübüt bolup gelýändigi üçin özboluşlydyr. Olary geýmegi oňaýsyz edýän gaty ýeňil. Olary geýip, biri-birine üns berer!