Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sowgat Gutusy

Jack Daniel's

Sowgat Gutusy Jek Danieliň Tennessi viski üçin kaşaň sowgat gutusy diňe bir içindäki çüýşäni goşmak bilen adaty guty däl. Bu özboluşly paket gurluşygy ajaýyp dizaýn aýratynlygy üçin, şol bir wagtyň özünde howpsuz çüýşäni eltmek üçin işlenip düzüldi. Uly açyk penjireleriň kömegi bilen gutujygy görüp bileris. Göni gutudan gelýän ýagtylyk viskiň asyl reňkini we önümiň arassalygyny görkezýär. Gutynyň iki tarapy açyk bolsa-da, burulýan berklik gaty gowy. Sowgat gutusy düýbünden kartondan ýasalyp, gyzgyn möhürleme we nagyş elementleri bilen örtülen doly mat.

Taslamanyň ady : Jack Daniel's, Dizaýnerleriň ady : Kantors Creative Club, Müşderiniň ady : Kantors Creative Club.

Jack Daniel's Sowgat Gutusy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.