Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat Programmalary

genuse

Sagat Programmalary “Tritime”, “Fortime”, “Timegrid”, “Timinus”, “Timechart”, “Timenine” “I Watch” enjamy üçin ýörite oýlanyp tapylan sagat programmalarydyr. Programmalar özboluşly, ýönekeý we estetiki, geljekki etnikden başlap, ylym stiline çenli sanly söwda görnüşine çenli. Watchhli gözegçilik meýdançalarynyň grafikasy 9 reňkde bar - “I Watch” reňk kolleksiýasyna laýyk gelýär. Indi döwrümizi görkezmegiň, okamagyň we düşünmegiň täze usuly üçin ajaýyp pursat. www.genuse.eu

Taslamanyň ady : genuse, Dizaýnerleriň ady : Albert Salamon, Müşderiniň ady : genuse.

genuse Sagat Programmalary

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.