Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Boko and Deko

Ýaşaýyş Jaýy Bu, ýaşaýjylara mebel bilen öňünden kesgitlenen adaty jaýlarda nirededigini kesgitlemek däl-de, duýgularyna laýyk gelýän nirededigini gözlemäge mümkinçilik berýär. Dürli belentlikdäki pollar demirgazykda we günortada uzyn tunel şekilli giňişliklere oturdyldy we birnäçe ugurda birleşdirildi, baý içki giňişlige eýe boldy. Netijede, dürli atmosfera üýtgemelerini döreder. Bu innowasiýa dizaýny, adaty durmuşda täze kynçylyklar hödürlänlerinde, öýdäki rahatlygy täzeden gözden geçirýändiklerine hormat goýup, ýokary baha bermäge mynasypdyr.

Taslamanyň ady : Boko and Deko, Dizaýnerleriň ady : Mitsuharu Kojima, Müşderiniň ady : Mitsuharu Kojima Architects.

Boko and Deko Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.