Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Urban Twilight

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny Taslama ulanylýan materiallar we jikme-jiklikler boýunça giňişlik dizaýn baýlygyndan doly. Bu kwartiranyň meýilnamasy giňişligi häsiýetlendirýän, ýöne kärendeçiler üçin giň we jomart giňişlik duýgusyny döretmek üçin kyn Z görnüşidir. Dizaýner, açyk meýdanyň dowamlylygyny kesmek üçin diwar bermedi. Bu amal bilen içerki tebigaty gün şöhlesini alýar, ol otagy ýagtylandyrýar we giňişligi amatly we giň edýär. Hünär ussatlygy bilen giňişligi jikme-jik görkezýär. Demir we tebigat materiallary dizaýnyň düzümini emele getirýär.

Taslamanyň ady : Urban Twilight, Dizaýnerleriň ady : LiChun Chang, Müşderiniň ady : CLUSTER & Associates.

Urban Twilight Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.