Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kran Basseýn Garyndysy

Straw

Kran Basseýn Garyndysy Straw kran basseýniniň garyndysynyň dizaýny, tomusda serginlediji içgi ýa-da gyşda gyzgyn içgi bilen gelýän ýaş we gyzykly içgi sypallarynyň turba görnüşlerinden ylham alýar. Bu taslama bilen bir wagtyň özünde häzirki zaman, ajaýyp we gyzykly dizaýn obýektini döretmek isledik. Basseýni konteýner hökmünde kabul etsek, ilkibaşdaky pikir, kranlary ulanyjy bilen aragatnaşyk elementi hökmünde görkezmegi maksat edinýär, edil içýän samanlar içginiň aragatnaşyk nokady ýaly.

Taslamanyň ady : Straw, Dizaýnerleriň ady : Ctesi - Barros & Moreira, SA, Müşderiniň ady : Ctesi - Barros & Moreira, S.A..

Straw Kran Basseýn Garyndysy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.