Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Suw Analizatory

OFi

Suw Analizatory Ofi bilen, “Akylly ýüzýän obýekt” üçin howuzyň uzakdan dolandyrylmagy şemal bolýar! Bu doly ulgam, suw parametrlerine yzygiderli gözegçilik etmäge, şeýle hem anomaliýa ýüze çykan badyna awtomatiki duýduryş bermäge we ýerine ýetirilmeli abatlaýyş çäreleri barada maslahat almaga mümkinçilik berýär. Iň ýokary rahatlyk üçin “Smartfon” programmasy islendik wagtda ähli maglumatlary gözden geçirmäge mümkinçilik berýär. Ofi yzygiderli birnäçe parametrleri ölçän zondlar bilen enjamlaşdyrylandyr: pH, duz ... We 3 reňkli LED, eýesine bir basseýniň ýagdaýyny bilmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : OFi , Dizaýnerleriň ady : Frédéric Clermont, Müşderiniň ady : Asamgo.

OFi  Suw Analizatory

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.