Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Suw Analizatory

OFi

Suw Analizatory Ofi bilen, “Akylly ýüzýän obýekt” üçin howuzyň uzakdan dolandyrylmagy şemal bolýar! Bu doly ulgam, suw parametrlerine yzygiderli gözegçilik etmäge, şeýle hem anomaliýa ýüze çykan badyna awtomatiki duýduryş bermäge we ýerine ýetirilmeli abatlaýyş çäreleri barada maslahat almaga mümkinçilik berýär. Iň ýokary rahatlyk üçin “Smartfon” programmasy islendik wagtda ähli maglumatlary gözden geçirmäge mümkinçilik berýär. Ofi yzygiderli birnäçe parametrleri ölçän zondlar bilen enjamlaşdyrylandyr: pH, duz ... We 3 reňkli LED, eýesine bir basseýniň ýagdaýyny bilmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : OFi , Dizaýnerleriň ady : Frédéric Clermont, Müşderiniň ady : Asamgo.

OFi  Suw Analizatory

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.