Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

10 Year Logo

Korporatiw Şahsyýet Gysgaça, diňe 3M ™ Polarizing Light-yň nämedigini görkezýän logotip döretmek däl-de, eýsem stol çyralarynda premium marka hökmünde satmak. Gözleri köşeşdirýän, şöhle garşylyga garşy tejribäni görkezýän ýagty şöhleleriň üstüni ýapmak pikirini ulanmak. Gabat gelişleri feýerwerk baýramyny şekillendirýän görnüşde düzülendir. On san grafika garşy oturýar, ýalpyldawuklyk sebäpli şöhlelenmeýän sanlaryň ýitiligini görkezýär. Altyn we kümüş reňkler, çyranyň ýokary duýgusyny, hilini we markanyň tehnologiýasyny görkezmek üçin ulanylýar.

Taslamanyň ady : 10 Year Logo, Dizaýnerleriň ady : Lawrens Tan, Müşderiniň ady : 3M Polarizing Light.

10 Year Logo Korporatiw Şahsyýet

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.