Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

10 Year Logo

Korporatiw Şahsyýet Gysgaça, diňe 3M ™ Polarizing Light-yň nämedigini görkezýän logotip döretmek däl-de, eýsem stol çyralarynda premium marka hökmünde satmak. Gözleri köşeşdirýän, şöhle garşylyga garşy tejribäni görkezýän ýagty şöhleleriň üstüni ýapmak pikirini ulanmak. Gabat gelişleri feýerwerk baýramyny şekillendirýän görnüşde düzülendir. On san grafika garşy oturýar, ýalpyldawuklyk sebäpli şöhlelenmeýän sanlaryň ýitiligini görkezýär. Altyn we kümüş reňkler, çyranyň ýokary duýgusyny, hilini we markanyň tehnologiýasyny görkezmek üçin ulanylýar.

Taslamanyň ady : 10 Year Logo, Dizaýnerleriň ady : Lawrens Tan, Müşderiniň ady : 3M Polarizing Light.

10 Year Logo Korporatiw Şahsyýet

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.