Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bölek Satuw

Sport In Street

Bölek Satuw Dizaýny ýaşlaryň dürli gyzyklanýan ugurlaryny kesgitleýän dürli keýp tagtalary bilen başladyk. Köçe medeni dükany döretmek üçin tehnologiýa, sosial ulgam, köçe we tebigat temalary kabul edildi. Dükanyň ähli mebellerinde senagat materiallary a duýgur dünýäsi, duýgur deňagramlylyga ymtylýan atmosferany gyzdyrýan ajaýyp dünýägaraýyş. Çylşyrymly dizaýn dükanyň gizlin burçlarynda uly tolgunma döredýär. Orta ýerde goýlan ýokary ekran stendleri müşderileri gizlinlik bilen gyzyklandyrýar.

Taslamanyň ady : Sport In Street , Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : SPORT IN STREET.

Sport In Street  Bölek Satuw

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.