Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Organiki Stol

Lunartable

Organiki Stol Dizaýn eseri üçin ylham “Apollon Lunar Spider” -den gelýär. Şonuň üçin Aý tablisasy ady gelýär. Aý möý adam in engineeringenerçiliginiň, innowasiýalaryň we tehnologiýanyň nyşanydyr. “Apollon Örümçiniň” organiki görnüşleri ýok. Şeýle-de bolsa, adam noýbasy ýaly organiki döredijilerden gelýär. Organiki dizaýn, ondan soň täzelikler we tehnologiýa, işleýiş we ergonomika binagärligiň we dizaýnyň üç möhüm esasyny alamatlandyrýar. Şonuň üçin Aý stolunyň üç aýak gurluşy bar.

Taslamanyň ady : Lunartable, Dizaýnerleriň ady : Georgi Draganov, Müşderiniň ady : GD ArchiDesign.

Lunartable Organiki Stol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.