Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Organiki Stol

Lunartable

Organiki Stol Dizaýn eseri üçin ylham “Apollon Lunar Spider” -den gelýär. Şonuň üçin Aý tablisasy ady gelýär. Aý möý adam in engineeringenerçiliginiň, innowasiýalaryň we tehnologiýanyň nyşanydyr. “Apollon Örümçiniň” organiki görnüşleri ýok. Şeýle-de bolsa, adam noýbasy ýaly organiki döredijilerden gelýär. Organiki dizaýn, ondan soň täzelikler we tehnologiýa, işleýiş we ergonomika binagärligiň we dizaýnyň üç möhüm esasyny alamatlandyrýar. Şonuň üçin Aý stolunyň üç aýak gurluşy bar.

Taslamanyň ady : Lunartable, Dizaýnerleriň ady : Georgi Draganov, Müşderiniň ady : GD ArchiDesign.

Lunartable Organiki Stol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.