Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Handbags 3D

Sumka Mariela Calvé markasynyň ruhy, ahyrky we jikme-jikliklere aýratyn üns bermek bilen häzirki zaman, zenan we kosmopolit, ýönekeý, ajaýyp we dizaýn teklibini kesgitläp biler. Torbalar we esbaplar ýygyndylarynyň hersinde ajaýyp materiallar we janly reňkler bilen güýçlendirilen organiki we binagärlik görnüşleriniň utgaşmasy görkezilýär, bu yzyň aýratyn we üýtgeşik bolmagyny üpjün edýär. Deri, kanwas, neopren we beýleki seresaplylyk bilen saýlanan hil materiallary baş gahryman bolan täze stili öňe sürmek bilen häsiýetlendirilýär.

Taslamanyň ady : Handbags 3D, Dizaýnerleriň ady : Mariela Calvé, Müşderiniň ady : Mariela Calvé.

Handbags 3D Sumka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.