Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Handbags 3D

Sumka Mariela Calvé markasynyň ruhy, ahyrky we jikme-jikliklere aýratyn üns bermek bilen häzirki zaman, zenan we kosmopolit, ýönekeý, ajaýyp we dizaýn teklibini kesgitläp biler. Torbalar we esbaplar ýygyndylarynyň hersinde ajaýyp materiallar we janly reňkler bilen güýçlendirilen organiki we binagärlik görnüşleriniň utgaşmasy görkezilýär, bu yzyň aýratyn we üýtgeşik bolmagyny üpjün edýär. Deri, kanwas, neopren we beýleki seresaplylyk bilen saýlanan hil materiallary baş gahryman bolan täze stili öňe sürmek bilen häsiýetlendirilýär.

Taslamanyň ady : Handbags 3D, Dizaýnerleriň ady : Mariela Calvé, Müşderiniň ady : Mariela Calvé.

Handbags 3D Sumka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.