Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tekizlemek Ulgamy

Quadro Qusabi

Tekizlemek Ulgamy “Quadro Qusabi Shelving System” (ýa-da gysga wagtyň içinde QQ) skafyň köpugurlylygy bilen ylham aldy. Kusabi (ýapon dilinde "kirpik" diýmegi aňladýar) islenýän belentlikdäki postlara açylýar. Tekjeler we çyzgylar gurallar ýa-da hozlar bolmadyk Kusabi takyrlaryna ýerleşdirilýär. Islendik tekjäni ýa-da çekmäni islendik wagt çalşyp bolýar. Diňe 2 tekje, 4 ýazgy we bir saklaýjy bilen täze QQ ulgamyny ýygnamak aňsat. Iň kiçi tekjäniň ululygy 280 inedördül sm. Beýleki tekjeleriň ululyklary 8 sm giň ýa-da has uzyn. QQ ulgamy täzeden gurlup, bar bolan ulgama täze ýazgylar we tekjeler goşmak bilen tükeniksiz giňeldilip bilner.

Taslamanyň ady : Quadro Qusabi, Dizaýnerleriň ady : Sonia Ponka, Müşderiniň ady : MultiMono.

Quadro Qusabi Tekizlemek Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.