Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tekizlemek Ulgamy

Quadro Qusabi

Tekizlemek Ulgamy “Quadro Qusabi Shelving System” (ýa-da gysga wagtyň içinde QQ) skafyň köpugurlylygy bilen ylham aldy. Kusabi (ýapon dilinde "kirpik" diýmegi aňladýar) islenýän belentlikdäki postlara açylýar. Tekjeler we çyzgylar gurallar ýa-da hozlar bolmadyk Kusabi takyrlaryna ýerleşdirilýär. Islendik tekjäni ýa-da çekmäni islendik wagt çalşyp bolýar. Diňe 2 tekje, 4 ýazgy we bir saklaýjy bilen täze QQ ulgamyny ýygnamak aňsat. Iň kiçi tekjäniň ululygy 280 inedördül sm. Beýleki tekjeleriň ululyklary 8 sm giň ýa-da has uzyn. QQ ulgamy täzeden gurlup, bar bolan ulgama täze ýazgylar we tekjeler goşmak bilen tükeniksiz giňeldilip bilner.

Taslamanyň ady : Quadro Qusabi, Dizaýnerleriň ady : Sonia Ponka, Müşderiniň ady : MultiMono.

Quadro Qusabi Tekizlemek Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.