Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tekizlemek Ulgamy

Quadro Qusabi

Tekizlemek Ulgamy “Quadro Qusabi Shelving System” (ýa-da gysga wagtyň içinde QQ) skafyň köpugurlylygy bilen ylham aldy. Kusabi (ýapon dilinde "kirpik" diýmegi aňladýar) islenýän belentlikdäki postlara açylýar. Tekjeler we çyzgylar gurallar ýa-da hozlar bolmadyk Kusabi takyrlaryna ýerleşdirilýär. Islendik tekjäni ýa-da çekmäni islendik wagt çalşyp bolýar. Diňe 2 tekje, 4 ýazgy we bir saklaýjy bilen täze QQ ulgamyny ýygnamak aňsat. Iň kiçi tekjäniň ululygy 280 inedördül sm. Beýleki tekjeleriň ululyklary 8 sm giň ýa-da has uzyn. QQ ulgamy täzeden gurlup, bar bolan ulgama täze ýazgylar we tekjeler goşmak bilen tükeniksiz giňeldilip bilner.

Taslamanyň ady : Quadro Qusabi, Dizaýnerleriň ady : Sonia Ponka, Müşderiniň ady : MultiMono.

Quadro Qusabi Tekizlemek Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.