Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Giperkar

Shayton Equilibrium

Giperkar Şaýton deňagramlylygy arassa hedonizmi, dört tigirdäki ýoýulmany, köp adam üçin abstrakt düşünjäni we bagtlylara arzuwlaryň hasyl bolmagyny aňladýar. Maksat tejribe ýaly möhüm däl ýerinde iň soňky lezzeti, bir nokatdan beýlekisine ýetmek baradaky täze düşünjäni aňladýar. Şaýton, giperkaryň tohumyny gorap saklamak bilen öndürijiligi ýokarlandyryp biljek täze alternatiw ýaşyl öwüşginleri we materiallary barlamak üçin maddy mümkinçilikleriň çägini açmagy maksat edinýär. Ondan soňky etap, maýa goýujylary tapmak we Şaýton deňagramlylygyny hakykata öwürmek.

Taslamanyň ady : Shayton Equilibrium, Dizaýnerleriň ady : Andrej Stanta, Müşderiniň ady : Shayton Automotive.

Shayton Equilibrium Giperkar

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.