Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sazlanyp Bilinýän Planşetli Stol

Dining table and beyond

Sazlanyp Bilinýän Planşetli Stol Bu tablisada ýüzüni dürli şekillere, materiallara, dokumalara we reňklere sazlamak ukyby bar. Planşet hyzmat ediş esbaplary (tabaklar, hyzmat ediş tabaklary we ş.m.) üçin kesgitli ýer bolup hyzmat edýän adaty stoluň tersine, bu tablisanyň bölekleri ýerüsti we hyzmat ediji esbaplar ýaly hereket edýär. Bu esbaplar zerur nahar zerurlyklaryna baglylykda dürli şekilli we ululykdaky böleklerde düzülip bilner. Bu üýtgeşik we innowasion dizaýn, adaty nahar stoluny egri esbaplary yzygiderli tertipleşdirmek arkaly dinamiki merkeze öwürýär.

Taslamanyň ady : Dining table and beyond, Dizaýnerleriň ady : Athanasia Leivaditou, Müşderiniň ady : Studio NL.

Dining table and beyond Sazlanyp Bilinýän Planşetli Stol

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.