Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň

Technology Center

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň Tehnologiýa merkeziniň binagärlik taslamasy binagärlik ansamblynyň daş-töweregi peýza .a, asuda we ýakymly giňişlige birleşdirmegi üçin görkezme bolup durýar. Bu kesgitleýji ideýa, plastmassa we konstruktiw niýeti bilen beýan ediljek gözlegçileriň zerur intellektual çümdürilmegi üçin döredilen ansambly adamlaşdyrylan möhüm ähmiýete eýe edýär. Konkaw we konweks görnüşdäki üçekleriň ajaýyp we toplumlaýyn dizaýny, arhitektura toplumynyň esasy aýratynlyklaryny kesgitleýän, gorizontal çyzyklara diýen ýaly degýär.

Oturgyç

Ane

Oturgyç Ane taburynda sazlaşykly ýüzýän ýaly görünýän, ýöne agaç aýaklaryndan garaşsyz, polat çarçuwanyň üstünde gaty agaç bölekleri bar. Dizaýner, kepillendirilen ekologiýa taýdan arassa agaçdan ýasalan oturgyjyň, dinamiki görnüşde ýerleşdirilen we kesilen agaç görnüşiniň köp böleklerini täsin ulanmak arkaly emele gelendigini aýdýar. Oturgyçda oturanyňyzda, arka tarap birneme ýokarlanmagy we gapdaldaky aýlaw burçlary tebigy, amatly oturgyç üpjün edýän görnüşde tamamlanýar. Ane taburynyň ajaýyp görnüşi döretmek üçin diňe dogry çylşyrymlylyk derejesi bar.

Çaý Üçin

Seven Tea House

Çaý Üçin Çaý zaly markasy, çaýy erkin we rahat ýagdaýda dökmek we dargatmak şekilini alýar, çaý demlemek döwründe çaý boýagynyň elementi hökmünde güýçli ýa-da gowşak çaý demlemek prosesi düşünjesi. Çaýy syýa ýaly kabul etmek we barmagy ruçka ýaly ulanmak, çaý zaly maşgalasynyň giň aňyny peýza. Bilen çekmek. Asyl paket dizaýny, çaý bilen ýaşamagyň ýakymly wagtyny görkezýän amatly atmosferany berýär.

Markany Mahabatlandyrmak

Project Yellow

Markany Mahabatlandyrmak Sary taslama, hemme zadyň sary düşünjesini döredýän giňişleýin sungat taslamasydyr. Esasy görüşe görä, dürli şäherlerde uly açyk ekranlar görkeziler we şol bir wagtyň özünde bir topar medeni we döredijilik önümleri öndüriler. Wizual IP hökmünde, Sary Taslama adamlary ýatdan çykmajak bitewi açar görnüşi döretmek üçin özüne çekiji wizual şekil we gujurly reňk shemasyna eýedir. Uly göwrümli onlaýn we awtonom mahabat we wizual önümleriň çykmagy üçin amatly, bu özboluşly dizaýn taslamasydyr.

Wizual Ip Dizaýny

Project Yellow

Wizual Ip Dizaýny Sary taslama, hemme zadyň sary düşünjesini döredýän giňişleýin sungat taslamasydyr. Esasy görüşe görä, dürli şäherlerde uly açyk ekranlar görkeziler we şol bir wagtyň özünde bir topar medeni we döredijilik önümleri öndüriler. Wizual IP hökmünde, Sary Taslama adamlary ýatdan çykmajak bitewi açar görnüşi döretmek üçin özüne çekiji wizual şekil we gujurly reňk shemasyna eýedir. Uly göwrümli onlaýn we awtonom mahabat we wizual önümleriň çykmagy üçin amatly, bu özboluşly dizaýn taslamasydyr.

Içerki Dizaýn Içerki

Gray and Gold

Içerki Dizaýn Içerki Çal reňk içgysgynç hasaplanýar. Todayöne häzirki wagtda bu reňk loft, minimalizm we ýokary tehnologiýa ýaly stillerdäki baş reňklerden. Çal reňk, şahsy durmuşyň, rahatlygyň we dynç almagyň ileri tutulýan reňkidir. Köplenç adamlar bilen işleýän ýa-da akyl talaplary bilen meşgullanýanlary umumy içki reňk hökmünde çagyrýar. Diwarlar, potolok, mebel, perdeler we pollar çal reňkde. Çal reňkler we doýmak diňe tapawutlanýar. Altyn goşmaça jikme-jiklikler we esbaplar bilen goşuldy. Surat çarçuwasy bilen tapawutlanýar.