Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Awtomatiki Kofe Maşyn

F11

Awtomatiki Kofe Maşyn Pleönekeý we owadan, arassa çyzyklar we ýokary hilli materiallar F11 dizaýnyny professional we içerki şertlere laýyklaşdyrýar. Doly reňkli 7 "duýgur ekrany ulanmak gaty aňsat we içgin. F11" bir degmek "enjamy, bu ýerde çalt içmek üçin halaýan içgileriňizi sazlap bilersiňiz. Iň ýokary sagady ýeňip geçmek üçin ulaldylan noýba, suw çüýşesi we ýer konteýnerleri bar Patentlenen dem alyş bölümi basyşly espresso ýa-da basyşsyz adaty kofe hödürläp biler we ys keramiki tekiz pyçaklar bilen kepillendirilýär.

Howpsuzlyk Enjamy

G2 Face Recognition

Howpsuzlyk Enjamy ýokary hilli materiallar we dizaýnyň ýönekeýligi bu howpsuzlyk ýüzüni tanamak enjamyny ajaýyp, ajaýyp we ygtybarly edýär. Dünýädäki iň çalt we iň takyk birine öwürmek üçin içindäki ösen tehnologiýa, hiç kim onuň algoritmini aldap bilmez. Atmosferaly suw geçirmeýän önüm, iň sowuk ofisde-de daşky gurşawy döretmek üçin arka tarapda yşyk getirdi. Ykjam ululygy ony hemme ýerde diýen ýaly ýerleşdirýär we şekil keseligine ýa-da dikligine ýerleşmäge mümkinçilik berýär.

Ösýän Mebel Mebelleriň

dotdotdot.frame

Ösýän Mebel Mebelleriň Jaýlar kiçelýär, şonuň üçin olara köptaraply ýeňil mebel gerek. “Dotdotdot.Frame” bazardaky ilkinji ykjam, özboluşly mebel ulgamydyr. Netijeli we ykjam, çarçuwany diwara berkitmek ýa-da öýüň töwereginde aňsat ýerleşdirmek üçin oňa daýanmak bolýar. Özbaşdaklygy 96 deşikden we olary düzeltmek üçin giňeldilen esbaplardan gelýär. Birini ulanyň ýa-da zerur bolanda birnäçe ulgamy birleşdiriň - çäksiz kombinasiýa bar.

Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy

Spider Bin

Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy Öýjükli gap, gaýtadan ulanylýan materiallary sortlamak üçin ähliumumy we tygşytly çözgütdir. Öý, ofis ýa-da açyk howada açylýan gaplar topary döredilýär. Bir elementiň iki esasy bölegi bar: çarçuwa we sumka. Bir ýerden başga ýere aňsatlyk bilen göçürilýär, daşamak we saklamak üçin amatly, sebäbi ulanylmaýan wagty tekiz bolup biler. Satyn alyjylar zerurlyklaryna görä ululygyny, Örümçe gaplarynyň sanyny we sumkanyň görnüşini saýlap bilýän ýerinde möý gabyny sargyt edýärler.

Bal Bilen Darçyn Rulony

Heaven Drop

Bal Bilen Darçyn Rulony “Heaven Drop” çaý bilen ulanylýan arassa baldan doldurylan darçyn rulonydyr. Aýry-aýry ulanylýan iki nahary birleşdirip, täze önüm öndürmekdi. Dizaýnerler darçyn rulonynyň gurluşyndan ylham aldylar, rolik görnüşini bal üçin gap hökmünde ulandylar we darçyn rulonlaryny izolirlemek we gaplamak üçin ary mumyny ulandylar. Surfaceer ýüzünde Müsür şekilleri şekillendirilipdir we munuň sebäbi müsürliler darçynyň ähmiýetine düşünen we baly hazyna hökmünde ulanan ilkinji adamlardyr! Bu önüm çaý käseleriňizde jennetiň nyşany bolup biler.

Iýmit

Drink Beauty

Iýmit Içmek Gözelligi, içip boljak owadan şaý-sepler ýalydyr! Çaý bilen aýratyn ulanylýan iki zadyň birleşmesini etdik: Daş süýjüleri we limon dilimleri. Bu dizaýn doly iýip bolýar. Süýji süýüminiň gurluşyna limon dilimlerini goşmak bilen, tagamy ajaýyp gowulaşýar we limonyň witaminleri sebäpli iýmit gymmaty ýokarlanýar. Dizaýnerler diňe süýji süýji kristallarynyň saklanýan taýaklaryny guradylan limonyň bir bölegi bilen çalyşdylar. Içgi gözelligi, gözelligi we netijeliligi birleşdirýän häzirki zaman dünýäsiniň doly mysalydyr.