Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Shkrub

Ýaşaýyş Jaýy Şkrub öýi söýgi we söýgi sebäpli ýüze çykdy - üç çagasy bolan söýgüli jübüt. Jaýyň DNK-sy, Japaneseaponiýanyň paýhasy bilen ylhamlanan ukrain taryhynda we medeniýetinde ylham tapýan gurluş estetiki ýörelgelerini öz içine alýar. Eartheriň elementi, öýüň gurluş taýdan, asyl kesilen üçegi we owadan we dykyz dokma toýun diwarlarynda özüni duýýar. Oňa hormat goýmak pikiri, esaslandyryjy ýer hökmünde, näzik ýol görkeziji sapak ýaly, bütin öýde duýulýar.

Akylly Ys Diffuzor

Theunique

Akylly Ys Diffuzor Agarwood seýrek we gymmat. Onuň ysyny diňe ýakmakdan ýa-da çykarmakdan, içerde ulanmak we az sanly ulanyjy alyp biler. Bu çäklendirmeleri aýyrmak üçin 60 ýyldan gowrak dizaýn, 10 prototip we 200 synag bilen 3 ýyllyk tagalladan soň akylly ys diffuzor we tebigy elde öndürilen agarwood planşetleri döredilýär. Agarwood pudagy üçin konteksti ulanyp, täze mümkin bolan işewürlik modelini görkezýär. Ulanyjylar diňe awtoulagyň içine diffuzor goýup bilerler, wagty, dykyzlygy we dürli yslary aňsatlyk bilen sazlap bilerler we nirä gitseler we sürenlerinde çuňňur aromaterapiýadan lezzet alyp bilerler.

Kondisioner

Midea Sensia HW

Kondisioner Midea Sensia durmuşyň hilini we bezeg obýektini paş etmegiň innowasion usulyny öňe sürýär. Howa akymynyň netijeliliginden we dymmakdan başga-da, funksiýalara we ýyldyrymyň reňklerine we intensiwligine mümkinçilik berýän innowasiýa duýgur paneli hödürleýär. Stresse garşy prosese kömek edýän reňk bejergisi, innowasiýa önümlerini iki tarapdan hem gowulaşdyrmak, abadançylyk we estetika. Dürli estetikadan başga-da, onuň şekilleri jaýyň içini nepisligi we stili bilen birleşdirýär, jaýy gytaklaýyn ýagtylyk bilen bahalandyrýar.

Stol

Duoo

Stol Duoo stoly, görnüşleriň minimalizmi arkaly häsiýeti görkezmek islegidir. Onuň inçe gorizontal çyzyklary we burçly metal aýaklary güýçli wizual şekil döredýär. Upperokarky tekje, işleýän wagtyňyzda biynjalyk bolmazlygy üçin kanselýariýa ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Enjamlary birikdirmek üçin üstündäki gizlin gap, arassa estetikany saklaýar. Tebigy şkafdan ýasalan stoluň üstünde tebigy agaç gurluşynyň ýylylygy bar. Stol sazlaşykly saýlanan materiallaryň, işlemegiň we praktikanyň yzygiderli we berk görnüşleriň estetikasy bilen utgaşdyrylmagy netijesinde ajaýyp deňagramlylygy saklaýar.

Öýde Ýasalan Makaron Enjamy

Hidro Mamma Mia

Öýde Ýasalan Makaron Enjamy Hidro Mama Mia, Italiýanyň gastronomiýasy arkaly sosial-medeni halas ediş. Ulanmak gaty aňsat, ýeňil we ykjam, saklamak we daşamak aňsat. Howpsuz ýokary öndürijilige mümkinçilik berýär, maşgala her günki durmuşynda we dostlaryň özara gatnaşygynda ýakymly nahar bişirmek tejribesini berýär. Dwigatel, geçiriş toplumyna doly birikdirilip, güýç, ygtybarlylyk we ygtybarly peýdalanmak, şeýle hem aňsat arassalamak we goldaw bermek bilen üpjün edilýär. Hamyry dürli galyňlyk bilen kesýär, dürli tagamlary taýýarlap bilýär: makaron, nahar, lasagna, çörek, konditer, pizza we başgalar.

Giperkar

Brescia Hommage

Giperkar Digitalokary tehnologiýaly ähli sanly enjamlar, duýgur ekranlaryň tekizligi we rasional bir göwrümli ulaglar döwründe “Brescia Hommage” taslamasy ajaýyp ýönekeýlik, ýokary duýgur materiallyk döwrüne baýramçylyk hökmünde göz öňünde tutulan iki orunlyk giperkar dizaýn taslamasydyr. çig güýç, arassa gözellik we adam bilen maşynyň arasyndaky göni baglanyşyk oýnuň düzgüni boldy. Ettore Bugatti ýaly batyr we ugurtapyjy erkekleriň dünýäni haýran galdyrýan ykjam enjamlary döreden döwri.