Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pyçak Saklaýjy

Only Right Here

Pyçak Saklaýjy XII asyrdan bäri ilkinji öküz söweşleri akt ýa-da köpçülik üçin tomaşa hökmünde dokumentleşdirildi. Häzirki wagtda adamlaryň aňyň oýanmagy, umumy baha bermegiň alamaty, ylahy tebigata şärik bolmak bilen, biz tutuşlygyna. "Diňe şu ýerde" täze bir döwri alamatlandyrýar, bu ýerde agressiw çäreleriň ýok edilmegi, bir wagtlar medeni baýramçylykda öz beýanyny tapmagy we gumanistik derejedäki beýik ewolýusiýa ädimi bolar.

Taslamanyň ady : Only Right Here, Dizaýnerleriň ady : Alan Saga, Müşderiniň ady : Alan Saga.

Only Right Here Pyçak Saklaýjy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.