Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka, Agşam Sumkasy

Tango Pouch

Sumka, Agşam Sumkasy Tango halta, hakykatdanam innowasiýa dizaýny bilen ajaýyp sumka. Eliňi boşatmaga mümkinçilik berýän bilek tutawajy tarapyndan geýilýän geýilýän sungat eseri. Içinde ýeterlik ýer bar we bukulýan magnit ýapylyşy garaşylmadyk aňsat we giň açyş berýär. Torba tutawajyň ajaýyp ýakymly täsir etmegi we ýumşak gaplanan göle deri derisinden ýasalyp, syrçaly deri diýlip atlandyrylýan has köp gurlan esasy beden bilen bilkastlaýyn tapawutlanýar.

Taslamanyň ady : Tango Pouch, Dizaýnerleriň ady : Anne-Christin Schmitt, Müşderiniň ady : Gretchen.

Tango Pouch Sumka, Agşam Sumkasy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.