Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Makiýa Collection Kolleksiýasy

Kjaer Weis

Makiýa Collection Kolleksiýasy Kjaer Weis kosmetika liniýasynyň dizaýny, aýallaryň makiýaupynyň esaslaryny üç esasy ugry: dodaklar, ýaňaklar we gözler bilen tapawutlandyrýar. Ösdürmek üçin ulanyljak aýratynlyklary aýna görnüşinde şekillendirilen kompaktlary taýýarladyk: dodaklary üçin inçe we uzyn, ýaňaklary üçin uly we inedördül, gözler üçin kiçi we tegelek. Görnüşi ýaly, kompaktlar kebelegiň ganaty ýaly ýalpyldawuk gapdal hereketi bilen açylýar. Tutuşlygyna doldurylýan bu kompaktlar gaýtadan işlemek däl-de, bilgeşleýin saklanýar.

Taslamanyň ady : Kjaer Weis, Dizaýnerleriň ady : Marc Atlan, Müşderiniň ady : .

Kjaer Weis Makiýa Collection Kolleksiýasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.