Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Rolly Poli, Göçme Agaç Oýunjaklar

Tumbler" Contentment "

Rolly Poli, Göçme Agaç Oýunjaklar Owlemgoşar nädip bolmaly? Tomus şemalyny nädip gujaklamaly? Elmydama käbir inçe zatlar maňa täsir edýär we özümi gaty kanagatly we bagtly duýýaryn. Nädip saklamaly we nädip eýeçilik etmeli? Ougheterlik toý ýaly gowy. Dürli materiallary ýönekeý we gülkünç görnüşde şekillendirmek isleýärin. Çagalara fiziki dünýäni tanamak, hyýallaryny höweslendirmek we daş-töweregine düşünmäge kömek etmek üçin olar bilen oýnasyn.

Taslamanyň ady : Tumbler" Contentment " , Dizaýnerleriň ady : Sha Yang, Müşderiniň ady : Sha Yang Design.

Tumbler" Contentment "  Rolly Poli, Göçme Agaç Oýunjaklar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.