Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar

Dimdim

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar Lisse Wan Cauwenberge, çaýkanýan oturgyç we iki sany Dimdim oturgyjy birleşdirilende bäşlik ýaly köp görnüşli çözgüdi döretdi. Oturan oturgyçlaryň her biri polat diregli agaçdan ýasalýar we hoz şkafynda gutarýar. Çaga oturgyçlaryny emele getirmek üçin oturgyjyň aşagyndaky iki sany gysgyçyň kömegi bilen iki oturgyç biri-birine oturdylyp bilner.

Taslamanyň ady : Dimdim, Dizaýnerleriň ady : Lisse Van Cauwenberge, Müşderiniň ady : Lisse..

Dimdim Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.